blob: 8c9abb5b9875a4adbaca907c97277464a7d82f73 [file] [log] [blame]
char* VbootVersion = "VBOOv=77bb4724";