Fix bug in ata.c

Code wasn't incrementing offset properly.
Also clean up code a little and add some debugging info.
diff --git a/src/ata.c b/src/ata.c
index 9674979..d26eca9 100644
--- a/src/ata.c
+++ b/src/ata.c
@@ -182,28 +182,24 @@
 ata_cmd_data_in(u16 device, u16 command, u16 count, u16 cylinder
         , u16 head, u16 sector, u32 lba, u16 segment, u16 offset)
 {
-  u16 iobase1, iobase2, blksize;
-  u8 channel, slave;
-  u8 status, current, mode;
+  DEBUGF("ata_cmd_data_in d=%d cmd=%d count=%d c=%d h=%d s=%d"
+      " lba=%d seg=%x off=%x\n"
+      , device, command, count, cylinder, head, sector
+      , lba, segment, offset);
 
-  channel = device / 2;
-  slave  = device % 2;
+  u8 channel = device / 2;
+  u8 slave  = device % 2;
 
-  iobase1 = GET_EBDA(ata.channels[channel].iobase1);
-  iobase2 = GET_EBDA(ata.channels[channel].iobase2);
-  mode  = GET_EBDA(ata.devices[device].mode);
-  blksize = 0x200;
-  if (mode == ATA_MODE_PIO32)
-    blksize>>=2;
-  else
-    blksize>>=1;
+  u16 iobase1 = GET_EBDA(ata.channels[channel].iobase1);
+  u16 iobase2 = GET_EBDA(ata.channels[channel].iobase2);
+  u8 mode   = GET_EBDA(ata.devices[device].mode);
 
   // Reset count of transferred data
   SET_EBDA(ata.trsfsectors,0);
   SET_EBDA(ata.trsfbytes,0L);
-  current = 0;
+  u8 current = 0;
 
-  status = inb(iobase1 + ATA_CB_STAT);
+  u8 status = inb(iobase1 + ATA_CB_STAT);
   if (status & ATA_CB_STAT_BSY)
     return 1;
 
@@ -259,9 +255,10 @@
     }
 
     if (mode == ATA_MODE_PIO32)
-      insl(iobase1, segment, offset, blksize);
+      insl(iobase1, segment, offset, 512 / 4);
     else
-      insw(iobase1, segment, offset, blksize);
+      insw(iobase1, segment, offset, 512 / 2);
+    offset += 512;
 
     current++;
     SET_EBDA(ata.trsfsectors,current);
@@ -310,28 +307,24 @@
 ata_cmd_data_out(u16 device, u16 command, u16 count, u16 cylinder
         , u16 head, u16 sector, u32 lba, u16 segment, u16 offset)
 {
-  u16 iobase1, iobase2, blksize;
-  u8 channel, slave;
-  u8 status, current, mode;
+  DEBUGF("ata_cmd_data_out d=%d cmd=%d count=%d c=%d h=%d s=%d"
+      " lba=%d seg=%x off=%x\n"
+      , device, command, count, cylinder, head, sector
+      , lba, segment, offset);
 
-  channel = device / 2;
-  slave  = device % 2;
+  u8 channel = device / 2;
+  u8 slave  = device % 2;
 
-  iobase1 = GET_EBDA(ata.channels[channel].iobase1);
-  iobase2 = GET_EBDA(ata.channels[channel].iobase2);
-  mode  = GET_EBDA(ata.devices[device].mode);
-  blksize = 0x200;
-  if (mode == ATA_MODE_PIO32)
-    blksize>>=2;
-  else
-    blksize>>=1;
+  u16 iobase1 = GET_EBDA(ata.channels[channel].iobase1);
+  u16 iobase2 = GET_EBDA(ata.channels[channel].iobase2);
+  u8 mode   = GET_EBDA(ata.devices[device].mode);
 
   // Reset count of transferred data
   SET_EBDA(ata.trsfsectors,0);
   SET_EBDA(ata.trsfbytes,0L);
-  current = 0;
+  u8 current = 0;
 
-  status = inb(iobase1 + ATA_CB_STAT);
+  u8 status = inb(iobase1 + ATA_CB_STAT);
   if (status & ATA_CB_STAT_BSY)
     return 1;
 
@@ -387,9 +380,10 @@
     }
 
     if (mode == ATA_MODE_PIO32)
-      outsl(iobase1, segment, offset, blksize);
+      outsl(iobase1, segment, offset, 512 / 4);
     else
-      outsw(iobase1, segment, offset, blksize);
+      outsw(iobase1, segment, offset, 512 / 2);
+    offset += 512;
 
     current++;
     SET_EBDA(ata.trsfsectors,current);