blob: 3e630d39745700ae1f0acd926d19ad08fb19c7d0 [file] [log] [blame]
Category: laptop
ROM protocol: SPI
Flashrom support: y