blob: a94b46c35d2617adda54f717563e500bb189e3c4 [file] [log] [blame]
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -04001// Option rom scanning code.
2//
3// Copyright (C) 2008 Kevin O'Connor <kevin@koconnor.net>
4// Copyright (C) 2002 MandrakeSoft S.A.
5//
Kevin O'Connorb1b7c2a2009-01-15 20:52:58 -05006// This file may be distributed under the terms of the GNU LGPLv3 license.
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -04007
8#include "bregs.h" // struct bregs
Kevin O'Connor35ae7262009-01-19 15:44:44 -05009#include "farptr.h" // FLATPTR_TO_SEG
Kevin O'Connorc659fde2008-12-28 23:43:20 -050010#include "config.h" // CONFIG_*
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -040011#include "util.h" // dprintf
Kevin O'Connor51fd0a12009-09-12 13:20:14 -040012#include "pci.h" // foreachpci
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -050013#include "pci_regs.h" // PCI_ROM_ADDRESS
14#include "pci_ids.h" // PCI_CLASS_DISPLAY_VGA
Kevin O'Connorc659fde2008-12-28 23:43:20 -050015#include "boot.h" // IPL
Gerd Hoffmannc4c9fae2009-12-18 12:16:04 +010016#include "paravirt.h" // qemu_cfg_*
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -050017
18
19/****************************************************************
20 * Definitions
21 ****************************************************************/
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -040022
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -040023struct rom_header {
24 u16 signature;
25 u8 size;
26 u8 initVector[4];
27 u8 reserved[17];
28 u16 pcioffset;
29 u16 pnpoffset;
30} PACKED;
31
32struct pci_data {
33 u32 signature;
34 u16 vendor;
35 u16 device;
36 u16 vitaldata;
37 u16 dlen;
38 u8 drevision;
39 u8 class_lo;
40 u16 class_hi;
41 u16 ilen;
42 u16 irevision;
43 u8 type;
44 u8 indicator;
45 u16 reserved;
46} PACKED;
47
48struct pnp_data {
49 u32 signature;
50 u8 revision;
51 u8 len;
52 u16 nextoffset;
53 u8 reserved_08;
54 u8 checksum;
55 u32 devid;
56 u16 manufacturer;
57 u16 productname;
58 u8 type_lo;
59 u16 type_hi;
60 u8 dev_flags;
61 u16 bcv;
62 u16 dv;
63 u16 bev;
64 u16 reserved_1c;
65 u16 staticresource;
66} PACKED;
67
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -050068#define OPTION_ROM_SIGNATURE 0xaa55
69#define OPTION_ROM_ALIGN 2048
70#define OPTION_ROM_INITVECTOR offsetof(struct rom_header, initVector[0])
Kevin O'Connor5a1b8282008-11-29 20:39:06 -050071#define PCI_ROM_SIGNATURE 0x52494350 // PCIR
Kevin O'Connor62eea672008-12-06 11:57:45 -050072#define PCIROM_CODETYPE_X86 0
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -050073
Kevin O'Connore7739302009-07-26 19:16:09 -040074// The end of the last deployed rom.
Kevin O'Connor4d96edc2010-09-25 14:53:15 -040075u32 RomEnd = BUILD_ROM_START;
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -050076
77
78/****************************************************************
79 * Helper functions
80 ****************************************************************/
81
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -040082// Execute a given option rom.
83static void
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -040084__callrom(struct rom_header *rom, u16 offset, u16 bdf)
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -040085{
Kevin O'Connor35ae7262009-01-19 15:44:44 -050086 u16 seg = FLATPTR_TO_SEG(rom);
Kevin O'Connor91b53a72009-05-05 22:52:09 -040087 dprintf(1, "Running option rom at %04x:%04x\n", seg, offset);
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -040088
89 struct bregs br;
90 memset(&br, 0, sizeof(br));
Kevin O'Connorf8e800d2009-09-24 21:01:16 -040091 br.flags = F_IF;
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -050092 br.ax = bdf;
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -040093 br.bx = 0xffff;
94 br.dx = 0xffff;
95 br.es = SEG_BIOS;
Kevin O'Connor0c3068d2008-12-21 17:51:36 -050096 br.di = get_pnp_offset();
Kevin O'Connor9f985422009-09-09 11:34:39 -040097 br.code = SEGOFF(seg, offset);
Kevin O'Connorad901592009-12-13 11:25:25 -050098 start_preempt();
Kevin O'Connor6e5b4a42008-12-06 13:03:52 -050099 call16big(&br);
Kevin O'Connorad901592009-12-13 11:25:25 -0500100 finish_preempt();
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -0400101
102 debug_serial_setup();
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -0400103}
104
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400105// Execute a given option rom at the standard entry vector.
106static void
107callrom(struct rom_header *rom, u16 bdf)
108{
109 __callrom(rom, OPTION_ROM_INITVECTOR, bdf);
110}
111
Kevin O'Connor0a924122009-02-08 19:43:47 -0500112// Execute a BCV option rom registered via add_bcv().
113void
114call_bcv(u16 seg, u16 ip)
115{
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400116 __callrom(MAKE_FLATPTR(seg, 0), ip, 0);
Kevin O'Connor0a924122009-02-08 19:43:47 -0500117}
118
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500119// Verify that an option rom looks valid
120static int
121is_valid_rom(struct rom_header *rom)
122{
Kevin O'Connorc36273f2009-04-16 20:43:07 -0400123 dprintf(6, "Checking rom %p (sig %x size %d)\n"
124 , rom, rom->signature, rom->size);
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500125 if (rom->signature != OPTION_ROM_SIGNATURE)
126 return 0;
Kevin O'Connor674e4602009-04-13 19:19:22 -0400127 if (! rom->size)
128 return 0;
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500129 u32 len = rom->size * 512;
Kevin O'Connor94fd47e2009-02-15 15:21:10 -0500130 u8 sum = checksum(rom, len);
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500131 if (sum != 0) {
132 dprintf(1, "Found option rom with bad checksum: loc=%p len=%d sum=%x\n"
133 , rom, len, sum);
134 return 0;
135 }
136 return 1;
137}
138
139// Check if a valid option rom has a pnp struct; return it if so.
140static struct pnp_data *
141get_pnp_rom(struct rom_header *rom)
142{
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400143 struct pnp_data *pnp = (void*)((u8*)rom + rom->pnpoffset);
Kevin O'Connor0c3068d2008-12-21 17:51:36 -0500144 if (pnp->signature != PNP_SIGNATURE)
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500145 return NULL;
146 return pnp;
147}
148
Kevin O'Connor3f57b5c2008-12-20 23:32:16 -0500149// Check for multiple pnp option rom headers.
150static struct pnp_data *
151get_pnp_next(struct rom_header *rom, struct pnp_data *pnp)
152{
153 if (! pnp->nextoffset)
154 return NULL;
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400155 pnp = (void*)((u8*)rom + pnp->nextoffset);
Kevin O'Connor0c3068d2008-12-21 17:51:36 -0500156 if (pnp->signature != PNP_SIGNATURE)
Kevin O'Connor3f57b5c2008-12-20 23:32:16 -0500157 return NULL;
158 return pnp;
159}
160
Kevin O'Connor62eea672008-12-06 11:57:45 -0500161// Check if a valid option rom has a pci struct; return it if so.
162static struct pci_data *
163get_pci_rom(struct rom_header *rom)
164{
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400165 struct pci_data *pci = (void*)((u32)rom + rom->pcioffset);
Kevin O'Connor62eea672008-12-06 11:57:45 -0500166 if (pci->signature != PCI_ROM_SIGNATURE)
167 return NULL;
168 return pci;
169}
170
Kevin O'Connore8264652010-09-15 22:06:19 -0400171// Return start of code in 0xc0000-0xf0000 space.
172static inline u32 _max_rom(void) {
173 extern u8 code32flat_start[], code32init_end[];
Kevin O'Connor4a446d72010-09-25 12:46:38 -0400174 return CONFIG_RELOCATE_INIT ? (u32)code32init_end : (u32)code32flat_start;
Kevin O'Connore8264652010-09-15 22:06:19 -0400175}
Kevin O'Connor5b8f8092009-09-20 19:47:45 -0400176// Return the memory position up to which roms may be located.
Kevin O'Connore8264652010-09-15 22:06:19 -0400177static inline u32 max_rom(void) {
178 u32 end = _max_rom();
179 return end > BUILD_BIOS_ADDR ? BUILD_BIOS_ADDR : end;
Kevin O'Connor5b8f8092009-09-20 19:47:45 -0400180}
181
Kevin O'Connor5a1b8282008-11-29 20:39:06 -0500182// Copy a rom to its permanent location below 1MiB
183static struct rom_header *
184copy_rom(struct rom_header *rom)
185{
186 u32 romsize = rom->size * 512;
Kevin O'Connor5b8f8092009-09-20 19:47:45 -0400187 if (RomEnd + romsize > max_rom()) {
Kevin O'Connor5a1b8282008-11-29 20:39:06 -0500188 // Option rom doesn't fit.
Kevin O'Connorcfdc13f2010-02-14 13:07:54 -0500189 warn_noalloc();
Kevin O'Connor5a1b8282008-11-29 20:39:06 -0500190 return NULL;
191 }
Kevin O'Connorc36273f2009-04-16 20:43:07 -0400192 dprintf(4, "Copying option rom (size %d) from %p to %x\n"
Kevin O'Connore7739302009-07-26 19:16:09 -0400193 , romsize, rom, RomEnd);
Kevin O'Connor34036962009-12-05 18:51:53 -0500194 iomemcpy((void*)RomEnd, rom, romsize);
Kevin O'Connore7739302009-07-26 19:16:09 -0400195 return (void*)RomEnd;
Kevin O'Connor5a1b8282008-11-29 20:39:06 -0500196}
197
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400198// Run rom init code and note rom size.
199static int
200init_optionrom(struct rom_header *rom, u16 bdf, int isvga)
201{
202 if (! is_valid_rom(rom))
203 return -1;
204
205 if (isvga || get_pnp_rom(rom))
206 // Only init vga and PnP roms here.
207 callrom(rom, bdf);
208
Kevin O'Connore7739302009-07-26 19:16:09 -0400209 RomEnd = (u32)rom + ALIGN(rom->size * 512, OPTION_ROM_ALIGN);
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400210
211 return 0;
212}
213
Kevin O'Connorbca3a872010-12-24 14:42:42 -0500214#define RS_PCIROM (1LL<<33)
215
216static void
217setRomSource(u64 *sources, struct rom_header *rom, u64 source)
218{
219 if (sources)
220 sources[((u32)rom - BUILD_ROM_START) / OPTION_ROM_ALIGN] = source;
221}
222
Kevin O'Connor031ef552010-12-27 19:26:57 -0500223static int
224getRomPriority(u64 *sources, struct rom_header *rom, int instance)
225{
226 u64 source = sources[((u32)rom - BUILD_ROM_START) / OPTION_ROM_ALIGN];
227 if (!source)
228 return -1;
229 if (source & RS_PCIROM)
230 return bootprio_find_pci_rom(source, instance);
231 return bootprio_find_named_rom(romfile_name(source), instance);
232}
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400233
234/****************************************************************
235 * Roms in CBFS
236 ****************************************************************/
237
238// Check if an option rom is at a hardcoded location or in CBFS.
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500239static struct rom_header *
Kevin O'Connor4c0c85a2009-04-11 23:31:29 -0400240lookup_hardcode(u32 vendev)
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500241{
Kevin O'Connor4c0c85a2009-04-11 23:31:29 -0400242 if (OPTIONROM_VENDEV_1
243 && ((OPTIONROM_VENDEV_1 >> 16)
244 | ((OPTIONROM_VENDEV_1 & 0xffff)) << 16) == vendev)
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400245 return copy_rom((void*)OPTIONROM_MEM_1);
Kevin O'Connor4c0c85a2009-04-11 23:31:29 -0400246 if (OPTIONROM_VENDEV_2
247 && ((OPTIONROM_VENDEV_2 >> 16)
248 | ((OPTIONROM_VENDEV_2 & 0xffff)) << 16) == vendev)
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400249 return copy_rom((void*)OPTIONROM_MEM_2);
Kevin O'Connore2304262010-06-13 16:05:17 -0400250 char fname[17];
251 snprintf(fname, sizeof(fname), "pci%04x,%04x.rom"
252 , pci_vd_to_ven(vendev), pci_vd_to_dev(vendev));
253 int ret = romfile_copy(romfile_find(fname), (void*)RomEnd
254 , max_rom() - RomEnd);
255 if (ret <= 0)
Kevin O'Connorcbd6ca02009-04-27 21:51:13 -0400256 return NULL;
Kevin O'Connore7739302009-07-26 19:16:09 -0400257 return (void*)RomEnd;
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500258}
259
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400260// Run all roms in a given CBFS directory.
261static void
Kevin O'Connorbca3a872010-12-24 14:42:42 -0500262run_file_roms(const char *prefix, int isvga, u64 *sources)
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400263{
Kevin O'Connore2304262010-06-13 16:05:17 -0400264 u32 file = 0;
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400265 for (;;) {
Kevin O'Connore2304262010-06-13 16:05:17 -0400266 file = romfile_findprefix(prefix, file);
Kevin O'Connor1f836252009-08-16 20:17:35 -0400267 if (!file)
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400268 break;
Kevin O'Connorbca3a872010-12-24 14:42:42 -0500269 struct rom_header *rom = (void*)RomEnd;
270 int ret = romfile_copy(file, rom, max_rom() - RomEnd);
271 if (ret > 0) {
272 setRomSource(sources, rom, file);
273 init_optionrom(rom, 0, isvga);
274 }
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400275 }
276}
277
278
279/****************************************************************
280 * PCI roms
281 ****************************************************************/
282
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500283// Map the option rom of a given PCI device.
284static struct rom_header *
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400285map_pcirom(u16 bdf, u32 vendev)
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500286{
Kevin O'Connor91b53a72009-05-05 22:52:09 -0400287 dprintf(6, "Attempting to map option rom on dev %02x:%02x.%x\n"
288 , pci_bdf_to_bus(bdf), pci_bdf_to_dev(bdf), pci_bdf_to_fn(bdf));
Kevin O'Connore5a36d52008-11-12 20:10:13 -0500289
Kevin O'Connor62eea672008-12-06 11:57:45 -0500290 u8 htype = pci_config_readb(bdf, PCI_HEADER_TYPE);
291 if ((htype & 0x7f) != PCI_HEADER_TYPE_NORMAL) {
292 dprintf(6, "Skipping non-normal pci device (type=%x)\n", htype);
293 return NULL;
294 }
295
Kevin O'Connorbe19cdc2008-11-09 15:33:47 -0500296 u32 orig = pci_config_readl(bdf, PCI_ROM_ADDRESS);
297 pci_config_writel(bdf, PCI_ROM_ADDRESS, ~PCI_ROM_ADDRESS_ENABLE);
298 u32 sz = pci_config_readl(bdf, PCI_ROM_ADDRESS);
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500299
Kevin O'Connore5a36d52008-11-12 20:10:13 -0500300 dprintf(6, "Option rom sizing returned %x %x\n", orig, sz);
Kevin O'Connor5a1b8282008-11-29 20:39:06 -0500301 orig &= ~PCI_ROM_ADDRESS_ENABLE;
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500302 if (!sz || sz == 0xffffffff)
303 goto fail;
304
Kevin O'Connor64cf2fb2009-04-18 17:01:02 -0400305 if (orig == sz || (u32)(orig + 4*1024*1024) < 20*1024*1024) {
306 // Don't try to map to a pci addresses at its max, in the last
307 // 4MiB of ram, or the first 16MiB of ram.
Kevin O'Connor62eea672008-12-06 11:57:45 -0500308 dprintf(6, "Preset rom address doesn't look valid\n");
309 goto fail;
310 }
311
Kevin O'Connor5a1b8282008-11-29 20:39:06 -0500312 // Looks like a rom - enable it.
313 pci_config_writel(bdf, PCI_ROM_ADDRESS, orig | PCI_ROM_ADDRESS_ENABLE);
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500314
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400315 struct rom_header *rom = (void*)orig;
Kevin O'Connor5a1b8282008-11-29 20:39:06 -0500316 for (;;) {
Kevin O'Connor49cc72b2010-05-23 10:22:23 -0400317 dprintf(5, "Inspecting possible rom at %p (vd=%04x:%04x"
318 " bdf=%02x:%02x.%x)\n"
319 , rom, pci_vd_to_ven(vendev), pci_vd_to_dev(vendev)
320 , pci_bdf_to_bus(bdf), pci_bdf_to_dev(bdf), pci_bdf_to_fn(bdf));
Kevin O'Connor5a1b8282008-11-29 20:39:06 -0500321 if (rom->signature != OPTION_ROM_SIGNATURE) {
322 dprintf(6, "No option rom signature (got %x)\n", rom->signature);
323 goto fail;
324 }
Kevin O'Connor62eea672008-12-06 11:57:45 -0500325 struct pci_data *pci = get_pci_rom(rom);
326 if (! pci) {
327 dprintf(6, "No valid pci signature found\n");
Kevin O'Connor5a1b8282008-11-29 20:39:06 -0500328 goto fail;
329 }
Kevin O'Connor62eea672008-12-06 11:57:45 -0500330
Kevin O'Connor49cc72b2010-05-23 10:22:23 -0400331 u32 vd = pci_vd(pci->vendor, pci->device);
Kevin O'Connor62eea672008-12-06 11:57:45 -0500332 if (vd == vendev && pci->type == PCIROM_CODETYPE_X86)
Kevin O'Connor5a1b8282008-11-29 20:39:06 -0500333 // A match
334 break;
Kevin O'Connorc95d2ce2009-07-29 20:41:39 -0400335 dprintf(6, "Didn't match dev/ven (got %08x) or type (got %d)\n"
Kevin O'Connor5a1b8282008-11-29 20:39:06 -0500336 , vd, pci->type);
337 if (pci->indicator & 0x80) {
338 dprintf(6, "No more images left\n");
339 goto fail;
340 }
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400341 rom = (void*)((u32)rom + pci->ilen * 512);
Kevin O'Connore5a36d52008-11-12 20:10:13 -0500342 }
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500343
Kevin O'Connor5a1b8282008-11-29 20:39:06 -0500344 rom = copy_rom(rom);
345 pci_config_writel(bdf, PCI_ROM_ADDRESS, orig);
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500346 return rom;
347fail:
348 // Not valid - restore original and exit.
Kevin O'Connorbe19cdc2008-11-09 15:33:47 -0500349 pci_config_writel(bdf, PCI_ROM_ADDRESS, orig);
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500350 return NULL;
351}
352
353// Attempt to map and initialize the option rom on a given PCI device.
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400354static int
Kevin O'Connorbca3a872010-12-24 14:42:42 -0500355init_pcirom(u16 bdf, int isvga, u64 *sources)
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500356{
Kevin O'Connor4c0c85a2009-04-11 23:31:29 -0400357 u32 vendev = pci_config_readl(bdf, PCI_VENDOR_ID);
Kevin O'Connor49cc72b2010-05-23 10:22:23 -0400358 dprintf(4, "Attempting to init PCI bdf %02x:%02x.%x (vd %04x:%04x)\n"
Kevin O'Connor91b53a72009-05-05 22:52:09 -0400359 , pci_bdf_to_bus(bdf), pci_bdf_to_dev(bdf), pci_bdf_to_fn(bdf)
Kevin O'Connor49cc72b2010-05-23 10:22:23 -0400360 , pci_vd_to_ven(vendev), pci_vd_to_dev(vendev));
Kevin O'Connor4c0c85a2009-04-11 23:31:29 -0400361 struct rom_header *rom = lookup_hardcode(vendev);
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500362 if (! rom)
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400363 rom = map_pcirom(bdf, vendev);
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500364 if (! rom)
365 // No ROM present.
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400366 return -1;
Kevin O'Connorbca3a872010-12-24 14:42:42 -0500367 setRomSource(sources, rom, RS_PCIROM | bdf);
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400368 return init_optionrom(rom, bdf, isvga);
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500369}
370
371
372/****************************************************************
373 * Non-VGA option rom init
374 ****************************************************************/
375
376void
Kevin O'Connor1ca05b02010-01-03 17:43:37 -0500377optionrom_setup(void)
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -0400378{
379 if (! CONFIG_OPTIONROMS)
380 return;
381
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500382 dprintf(1, "Scan for option roms\n");
Kevin O'Connorbca3a872010-12-24 14:42:42 -0500383 u64 sources[(BUILD_BIOS_ADDR - BUILD_ROM_START) / OPTION_ROM_ALIGN];
384 memset(sources, 0, sizeof(sources));
Kevin O'Connore7739302009-07-26 19:16:09 -0400385 u32 post_vga = RomEnd;
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500386
387 if (CONFIG_OPTIONROMS_DEPLOYED) {
388 // Option roms are already deployed on the system.
Kevin O'Connore7739302009-07-26 19:16:09 -0400389 u32 pos = RomEnd;
Kevin O'Connor5b8f8092009-09-20 19:47:45 -0400390 while (pos < max_rom()) {
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400391 int ret = init_optionrom((void*)pos, 0, 0);
392 if (ret)
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500393 pos += OPTION_ROM_ALIGN;
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400394 else
Kevin O'Connore7739302009-07-26 19:16:09 -0400395 pos = RomEnd;
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500396 }
397 } else {
398 // Find and deploy PCI roms.
Kevin O'Connore6338322008-11-29 20:31:49 -0500399 int bdf, max;
Kevin O'Connor4132e022008-12-04 19:39:10 -0500400 foreachpci(bdf, max) {
Kevin O'Connorbe19cdc2008-11-09 15:33:47 -0500401 u16 v = pci_config_readw(bdf, PCI_CLASS_DEVICE);
Kevin O'Connor62eea672008-12-06 11:57:45 -0500402 if (v == 0x0000 || v == 0xffff || v == PCI_CLASS_DISPLAY_VGA
403 || (CONFIG_ATA && v == PCI_CLASS_STORAGE_IDE))
Kevin O'Connorbe19cdc2008-11-09 15:33:47 -0500404 continue;
Kevin O'Connorbca3a872010-12-24 14:42:42 -0500405 init_pcirom(bdf, 0, sources);
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500406 }
Kevin O'Connor1edc89d2009-04-30 21:50:35 -0400407
408 // Find and deploy CBFS roms not associated with a device.
Kevin O'Connorbca3a872010-12-24 14:42:42 -0500409 run_file_roms("genroms/", 0, sources);
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500410 }
411
412 // All option roms found and deployed - now build BEV/BCV vectors.
413
414 u32 pos = post_vga;
Kevin O'Connore7739302009-07-26 19:16:09 -0400415 while (pos < RomEnd) {
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400416 struct rom_header *rom = (void*)pos;
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500417 if (! is_valid_rom(rom)) {
418 pos += OPTION_ROM_ALIGN;
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -0400419 continue;
420 }
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500421 pos += ALIGN(rom->size * 512, OPTION_ROM_ALIGN);
422 struct pnp_data *pnp = get_pnp_rom(rom);
423 if (! pnp) {
Kevin O'Connor0a924122009-02-08 19:43:47 -0500424 // Legacy rom.
Kevin O'Connor031ef552010-12-27 19:26:57 -0500425 boot_add_bcv(FLATPTR_TO_SEG(rom), OPTION_ROM_INITVECTOR, 0
426 , getRomPriority(sources, rom, 0));
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -0400427 continue;
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500428 }
429 // PnP rom.
Kevin O'Connor031ef552010-12-27 19:26:57 -0500430 if (pnp->bev) {
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500431 // Can boot system - add to IPL list.
Kevin O'Connor031ef552010-12-27 19:26:57 -0500432 boot_add_bev(FLATPTR_TO_SEG(rom), pnp->bev, pnp->productname
433 , getRomPriority(sources, rom, 0));
434 } else {
Kevin O'Connor3f57b5c2008-12-20 23:32:16 -0500435 // Check for BCV (there may be multiple).
Kevin O'Connor031ef552010-12-27 19:26:57 -0500436 int instance = 0;
Kevin O'Connor3f57b5c2008-12-20 23:32:16 -0500437 while (pnp && pnp->bcv) {
Kevin O'Connor031ef552010-12-27 19:26:57 -0500438 boot_add_bcv(FLATPTR_TO_SEG(rom), pnp->bcv, pnp->productname
439 , getRomPriority(sources, rom, instance++));
Kevin O'Connor3f57b5c2008-12-20 23:32:16 -0500440 pnp = get_pnp_next(rom, pnp);
441 }
Kevin O'Connor031ef552010-12-27 19:26:57 -0500442 }
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -0400443 }
444}
445
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500446
447/****************************************************************
448 * VGA init
449 ****************************************************************/
450
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -0400451// Call into vga code to turn on console.
452void
Kevin O'Connor1ca05b02010-01-03 17:43:37 -0500453vga_setup(void)
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -0400454{
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500455 if (! CONFIG_OPTIONROMS)
456 return;
457
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -0400458 dprintf(1, "Scan for VGA option rom\n");
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500459
460 if (CONFIG_OPTIONROMS_DEPLOYED) {
461 // Option roms are already deployed on the system.
Kevin O'Connore7739302009-07-26 19:16:09 -0400462 init_optionrom((void*)BUILD_ROM_START, 0, 1);
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500463 } else {
Kevin O'Connore8264652010-09-15 22:06:19 -0400464 // Clear option rom memory
465 memset((void*)RomEnd, 0, _max_rom() - RomEnd);
466
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500467 // Find and deploy PCI VGA rom.
Kevin O'Connor04eece22009-07-19 19:05:30 -0400468 int bdf = VGAbdf = pci_find_vga();
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400469 if (bdf >= 0)
Kevin O'Connorbca3a872010-12-24 14:42:42 -0500470 init_pcirom(bdf, 1, NULL);
Kevin O'Connor09880da2009-06-17 20:35:41 -0400471
472 // Find and deploy CBFS vga-style roms not associated with a device.
Kevin O'Connorbca3a872010-12-24 14:42:42 -0500473 run_file_roms("vgaroms/", 1, NULL);
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400474 }
475
Kevin O'Connore7739302009-07-26 19:16:09 -0400476 if (RomEnd == BUILD_ROM_START) {
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400477 // No VGA rom found
Kevin O'Connore7739302009-07-26 19:16:09 -0400478 RomEnd += OPTION_ROM_ALIGN;
Kevin O'Connore8f00ee2009-07-04 04:04:36 -0400479 return;
Kevin O'Connorceea03c2008-11-08 21:36:35 -0500480 }
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -0400481
Kevin O'Connorafbed1b2010-06-28 07:34:53 -0400482 enable_vga_console();
Kevin O'Connor714325c2008-11-01 20:32:27 -0400483}
Kevin O'Connord282af72009-07-04 04:10:32 -0400484
485void
Kevin O'Connor1ca05b02010-01-03 17:43:37 -0500486s3_resume_vga_init(void)
Kevin O'Connord282af72009-07-04 04:10:32 -0400487{
488 if (!CONFIG_S3_RESUME_VGA_INIT)
489 return;
Kevin O'Connore7739302009-07-26 19:16:09 -0400490 struct rom_header *rom = (void*)BUILD_ROM_START;
Kevin O'Connord282af72009-07-04 04:10:32 -0400491 if (! is_valid_rom(rom))
492 return;
493 callrom(rom, 0);
494}