blob: 260affaec4221f794d4884c456417a0821051f58 [file] [log] [blame]
Kevin O'Connorf076a3e2008-02-25 22:25:15 -05001// Definitions for X86 bios disks.
2//
3// Copyright (C) 2008 Kevin O'Connor <kevin@koconnor.net>
4//
Kevin O'Connorb1b7c2a2009-01-15 20:52:58 -05005// This file may be distributed under the terms of the GNU LGPLv3 license.
Kevin O'Connor786502d2008-02-27 10:41:41 -05006#ifndef __DISK_H
7#define __DISK_H
Kevin O'Connorf076a3e2008-02-25 22:25:15 -05008
Kevin O'Connor9521e262008-07-04 13:04:29 -04009#include "types.h" // u8
Kevin O'Connor609da232008-12-28 23:18:57 -050010#include "config.h" // CONFIG_*
Kevin O'Connorf076a3e2008-02-25 22:25:15 -050011
Kevin O'Connore43df9e2008-03-01 22:16:32 -050012#define DISK_RET_SUCCESS 0x00
13#define DISK_RET_EPARAM 0x01
Kevin O'Connorb74102d2008-03-03 21:57:30 -050014#define DISK_RET_EADDRNOTFOUND 0x02
15#define DISK_RET_EWRITEPROTECT 0x03
Kevin O'Connore43df9e2008-03-01 22:16:32 -050016#define DISK_RET_ECHANGED 0x06
17#define DISK_RET_EBOUNDARY 0x09
18#define DISK_RET_EBADTRACK 0x0c
19#define DISK_RET_ECONTROLLER 0x20
20#define DISK_RET_ETIMEOUT 0x80
Kevin O'Connorb74102d2008-03-03 21:57:30 -050021#define DISK_RET_ENOTLOCKED 0xb0
22#define DISK_RET_ELOCKED 0xb1
Kevin O'Connore43df9e2008-03-01 22:16:32 -050023#define DISK_RET_ENOTREMOVABLE 0xb2
Kevin O'Connorb74102d2008-03-03 21:57:30 -050024#define DISK_RET_ETOOMANYLOCKS 0xb4
Kevin O'Connore43df9e2008-03-01 22:16:32 -050025#define DISK_RET_EMEDIA 0xC0
26#define DISK_RET_ENOTREADY 0xAA
27
Kevin O'Connor609da232008-12-28 23:18:57 -050028
29/****************************************************************
30 * Interface structs
31 ****************************************************************/
32
Kevin O'Connore43df9e2008-03-01 22:16:32 -050033// Bios disk structures.
34struct int13ext_s {
35 u8 size;
36 u8 reserved;
37 u16 count;
38 u16 offset;
39 u16 segment;
Kevin O'Connor1bb3b5c2008-05-14 00:43:13 -040040 u64 lba;
Kevin O'Connored128492008-03-11 11:14:59 -040041} PACKED;
Kevin O'Connore43df9e2008-03-01 22:16:32 -050042
43#define GET_INT13EXT(regs,var) \
44 GET_FARVAR((regs)->ds, ((struct int13ext_s*)((regs)->si+0))->var)
45#define SET_INT13EXT(regs,var,val) \
46 SET_FARVAR((regs)->ds, ((struct int13ext_s*)((regs)->si+0))->var, (val))
47
48// Disk Physical Table definition
49struct int13dpt_s {
50 u16 size;
51 u16 infos;
52 u32 cylinders;
53 u32 heads;
54 u32 spt;
Kevin O'Connor1bb3b5c2008-05-14 00:43:13 -040055 u64 sector_count;
Kevin O'Connore43df9e2008-03-01 22:16:32 -050056 u16 blksize;
57 u16 dpte_offset;
58 u16 dpte_segment;
59 u16 key;
60 u8 dpi_length;
61 u8 reserved1;
62 u16 reserved2;
63 u8 host_bus[4];
64 u8 iface_type[8];
Kevin O'Connor53236cc2008-08-31 11:16:33 -040065 u64 iface_path;
66 u64 device_path;
Kevin O'Connore43df9e2008-03-01 22:16:32 -050067 u8 reserved3;
68 u8 checksum;
Kevin O'Connored128492008-03-11 11:14:59 -040069} PACKED;
Kevin O'Connore43df9e2008-03-01 22:16:32 -050070
71#define GET_INT13DPT(regs,var) \
72 GET_FARVAR((regs)->ds, ((struct int13dpt_s*)((regs)->si+0))->var)
73#define SET_INT13DPT(regs,var,val) \
74 SET_FARVAR((regs)->ds, ((struct int13dpt_s*)((regs)->si+0))->var, (val))
75
Kevin O'Connor44c631d2008-03-02 11:24:36 -050076// Floppy "Disk Base Table"
77struct floppy_dbt_s {
78 u8 specify1;
79 u8 specify2;
80 u8 shutoff_ticks;
81 u8 bps_code;
82 u8 sectors;
83 u8 interblock_len;
84 u8 data_len;
85 u8 gap_len;
86 u8 fill_byte;
87 u8 settle_time;
88 u8 startup_time;
Kevin O'Connored128492008-03-11 11:14:59 -040089} PACKED;
Kevin O'Connor44c631d2008-03-02 11:24:36 -050090
91struct floppy_ext_dbt_s {
92 struct floppy_dbt_s dbt;
93 // Extra fields
94 u8 max_track;
95 u8 data_rate;
96 u8 drive_type;
Kevin O'Connored128492008-03-11 11:14:59 -040097} PACKED;
Kevin O'Connorf076a3e2008-02-25 22:25:15 -050098
Kevin O'Connor31d8c8a2008-03-04 19:56:41 -050099// Helper function for setting up a return code.
Kevin O'Connor9521e262008-07-04 13:04:29 -0400100struct bregs;
Kevin O'Connor05600342009-01-02 13:10:58 -0500101void __disk_ret(struct bregs *regs, u32 linecode, const char *fname);
Kevin O'Connor567e4e32008-04-05 11:37:51 -0400102#define disk_ret(regs, code) \
Kevin O'Connor05600342009-01-02 13:10:58 -0500103 __disk_ret((regs), (code) | (__LINE__ << 8), __func__)
Kevin O'Connor31d8c8a2008-03-04 19:56:41 -0500104
Kevin O'Connor609da232008-12-28 23:18:57 -0500105
106/****************************************************************
Kevin O'Connor95827c42009-02-07 00:04:57 -0500107 * Master boot record
108 ****************************************************************/
109
110struct packed_chs_s {
111 u8 heads;
112 u8 sptcyl;
113 u8 cyllow;
114};
115
116struct partition_s {
117 u8 status;
118 struct packed_chs_s first;
119 u8 type;
120 struct packed_chs_s last;
121 u32 lba;
122 u32 count;
123} PACKED;
124
125struct mbr_s {
126 u8 code[440];
127 // 0x01b8
128 u32 diskseg;
129 // 0x01bc
130 u16 null;
131 // 0x01be
132 struct partition_s partitions[4];
133 // 0x01fe
134 u16 signature;
135} PACKED;
136
137#define MBR_SIGNATURE 0xaa55
138
139
140/****************************************************************
Kevin O'Connor4524bf72008-12-31 00:31:03 -0500141 * Disk command request
142 ****************************************************************/
143
144struct disk_op_s {
145 u64 lba;
Kevin O'Connor35ae7262009-01-19 15:44:44 -0500146 void *buf_fl;
Kevin O'Connor4524bf72008-12-31 00:31:03 -0500147 u16 count;
148 u8 driveid;
149 u8 command;
150};
151
Kevin O'Connor42337662009-08-10 00:06:37 -0400152#define CMD_RESET 0x00
153#define CMD_READ 0x02
154#define CMD_WRITE 0x03
155#define CMD_VERIFY 0x04
156#define CMD_SEEK 0x07
157#define CMD_ISREADY 0x10
Kevin O'Connor4524bf72008-12-31 00:31:03 -0500158
159
160/****************************************************************
Kevin O'Connor609da232008-12-28 23:18:57 -0500161 * Global storage
162 ****************************************************************/
163
164struct chs_s {
165 u16 heads; // # heads
166 u16 cylinders; // # cylinders
167 u16 spt; // # sectors / track
168};
169
170struct ata_channel_s {
171 u16 iobase1; // IO Base 1
172 u16 iobase2; // IO Base 2
173 u16 pci_bdf;
174 u8 irq; // IRQ
175};
176
177struct ata_device_s {
178 u8 type; // Detected type of ata (ata/atapi/none/unknown)
Kevin O'Connor609da232008-12-28 23:18:57 -0500179 u8 removable; // Removable device flag
Kevin O'Connor609da232008-12-28 23:18:57 -0500180 u16 blksize; // block size
Kevin O'Connor160f71c2009-02-11 22:46:29 -0500181 u8 version; // ATA/ATAPI version
Kevin O'Connor609da232008-12-28 23:18:57 -0500182
Kevin O'Connor0a924122009-02-08 19:43:47 -0500183 char model[41];
184
Kevin O'Connor609da232008-12-28 23:18:57 -0500185 u8 translation; // type of translation
186 struct chs_s lchs; // Logical CHS
187 struct chs_s pchs; // Physical CHS
188
189 u64 sectors; // Total sectors count
190};
191
Kevin O'Connor42337662009-08-10 00:06:37 -0400192#define DTYPE_NONE 0x00
193#define DTYPE_ATA 0x02
194#define DTYPE_ATAPI 0x03
195
196#define TRANSLATION_NONE 0
197#define TRANSLATION_LBA 1
198#define TRANSLATION_LARGE 2
199#define TRANSLATION_RECHS 3
200
Kevin O'Connor609da232008-12-28 23:18:57 -0500201struct ata_s {
202 // ATA channels info
203 struct ata_channel_s channels[CONFIG_MAX_ATA_INTERFACES];
204
205 // ATA devices info
Kevin O'Connor42337662009-08-10 00:06:37 -0400206 struct ata_device_s devices[CONFIG_MAX_ATA_DEVICES];
Kevin O'Connor609da232008-12-28 23:18:57 -0500207 //
208 // map between bios hd/cd id and ata channels
Kevin O'Connor4a16ef62008-12-31 00:09:28 -0500209 u8 cdcount;
Kevin O'Connor609da232008-12-28 23:18:57 -0500210 u8 idmap[2][CONFIG_MAX_ATA_DEVICES];
211};
212
Kevin O'Connor609da232008-12-28 23:18:57 -0500213
214/****************************************************************
215 * Function defs
216 ****************************************************************/
217
218// ata.c
219extern struct ata_s ATA;
Kevin O'Connor4524bf72008-12-31 00:31:03 -0500220int cdrom_read(struct disk_op_s *op);
Kevin O'Connor4524bf72008-12-31 00:31:03 -0500221int ata_cmd_packet(int driveid, u8 *cmdbuf, u8 cmdlen
Kevin O'Connor35ae7262009-01-19 15:44:44 -0500222 , u32 length, void *buf_fl);
Kevin O'Connor4524bf72008-12-31 00:31:03 -0500223void hard_drive_setup();
Kevin O'Connor3f6c2782009-08-09 19:17:11 -0400224int process_ata_op(struct disk_op_s *op);
225int process_atapi_op(struct disk_op_s *op);
Kevin O'Connor0a924122009-02-08 19:43:47 -0500226void map_drive(int driveid);
Kevin O'Connor609da232008-12-28 23:18:57 -0500227
Kevin O'Connorf076a3e2008-02-25 22:25:15 -0500228// floppy.c
Kevin O'Connor0a924122009-02-08 19:43:47 -0500229extern u8 FloppyCount;
Kevin O'Connor941d3e42008-03-04 19:45:04 -0500230extern struct floppy_ext_dbt_s diskette_param_table2;
Kevin O'Connor3bbcc142008-04-13 17:07:33 -0400231void floppy_drive_setup();
Kevin O'Connorf076a3e2008-02-25 22:25:15 -0500232void floppy_13(struct bregs *regs, u8 drive);
233void floppy_tick();
Kevin O'Connor786502d2008-02-27 10:41:41 -0500234
Kevin O'Connor31d8c8a2008-03-04 19:56:41 -0500235// disk.c
Kevin O'Connor31d8c8a2008-03-04 19:56:41 -0500236void disk_13(struct bregs *regs, u8 device);
237void disk_13XX(struct bregs *regs, u8 device);
Kevin O'Connor1625a752009-08-09 13:08:21 -0400238void cdemu_access(struct bregs *regs, u8 device, u16 command);
Kevin O'Connor31d8c8a2008-03-04 19:56:41 -0500239
240// cdrom.c
241void cdrom_13(struct bregs *regs, u8 device);
242void cdemu_13(struct bregs *regs);
243void cdemu_134b(struct bregs *regs);
Kevin O'Connor7da1dcd2009-02-16 10:51:24 -0500244int cdrom_boot(int cdid);
Kevin O'Connor31d8c8a2008-03-04 19:56:41 -0500245
Kevin O'Connor786502d2008-02-27 10:41:41 -0500246#endif // disk.h