blob: fe663b82efd46c1b0d1599bf0911be9c74f28dd1 [file] [log] [blame]
#ifndef __PCI_H
#define __PCI_H
#include "types.h" // u32
#define PCI_ROM_SLOT 6
#define PCI_NUM_REGIONS 7
#define PCI_BRIDGE_NUM_REGIONS 2
static inline u8 pci_bdf_to_bus(u16 bdf) {
return bdf >> 8;
}
static inline u8 pci_bdf_to_devfn(u16 bdf) {
return bdf & 0xff;
}
static inline u16 pci_bdf_to_busdev(u16 bdf) {
return bdf & ~0x07;
}
static inline u8 pci_bdf_to_dev(u16 bdf) {
return (bdf >> 3) & 0x1f;
}
static inline u8 pci_bdf_to_fn(u16 bdf) {
return bdf & 0x07;
}
static inline u16 pci_to_bdf(int bus, int dev, int fn) {
return (bus<<8) | (dev<<3) | fn;
}
static inline u16 pci_bus_devfn_to_bdf(int bus, u16 devfn) {
return (bus << 8) | devfn;
}
void pci_config_writel(u16 bdf, u32 addr, u32 val);
void pci_config_writew(u16 bdf, u32 addr, u16 val);
void pci_config_writeb(u16 bdf, u32 addr, u8 val);
u32 pci_config_readl(u16 bdf, u32 addr);
u16 pci_config_readw(u16 bdf, u32 addr);
u8 pci_config_readb(u16 bdf, u32 addr);
void pci_config_maskw(u16 bdf, u32 addr, u16 off, u16 on);
struct pci_device *pci_find_device(u16 vendid, u16 devid);
struct pci_device *pci_find_class(u16 classid);
struct pci_device {
u16 bdf;
u8 rootbus;
struct pci_device *next;
struct pci_device *parent;
// Configuration space device information
u16 vendor, device;
u16 class;
u8 prog_if, revision;
u8 header_type;
u8 secondary_bus;
// Local information on device.
int have_driver;
};
extern u64 pcimem_start, pcimem_end;
extern u64 pcimem64_start, pcimem64_end;
extern struct pci_device *PCIDevices;
extern int MaxPCIBus;
int pci_probe_host(void);
void pci_probe_devices(void);
static inline u32 pci_classprog(struct pci_device *pci) {
return (pci->class << 8) | pci->prog_if;
}
#define foreachpci(PCI) \
for (PCI=PCIDevices; PCI; PCI=PCI->next)
int pci_next(int bdf, int bus);
#define foreachbdf(BDF, BUS) \
for (BDF=pci_next(pci_bus_devfn_to_bdf((BUS), 0)-1, (BUS)) \
; BDF >= 0 \
; BDF=pci_next(BDF, (BUS)))
#define PCI_ANY_ID (~0)
struct pci_device_id {
u32 vendid;
u32 devid;
u32 class;
u32 class_mask;
void (*func)(struct pci_device *pci, void *arg);
};
#define PCI_DEVICE(vendor_id, device_id, init_func) \
{ \
.vendid = (vendor_id), \
.devid = (device_id), \
.class = PCI_ANY_ID, \
.class_mask = 0, \
.func = (init_func) \
}
#define PCI_DEVICE_CLASS(vendor_id, device_id, class_code, init_func) \
{ \
.vendid = (vendor_id), \
.devid = (device_id), \
.class = (class_code), \
.class_mask = ~0, \
.func = (init_func) \
}
#define PCI_DEVICE_END \
{ \
.vendid = 0, \
}
int pci_init_device(const struct pci_device_id *ids
, struct pci_device *pci, void *arg);
struct pci_device *pci_find_init_device(const struct pci_device_id *ids
, void *arg);
void pci_reboot(void);
// helper functions to access pci mmio bars from real mode
u32 pci_readl(u32 addr);
void pci_writel(u32 addr, u32 val);
// pirtable.c
void create_pirtable(void);
/****************************************************************
* PIR table
****************************************************************/
struct link_info {
u8 link;
u16 bitmap;
} PACKED;
struct pir_slot {
u8 bus;
u8 dev;
struct link_info links[4];
u8 slot_nr;
u8 reserved;
} PACKED;
struct pir_header {
u32 signature;
u16 version;
u16 size;
u8 router_bus;
u8 router_devfunc;
u16 exclusive_irqs;
u32 compatible_devid;
u32 miniport_data;
u8 reserved[11];
u8 checksum;
struct pir_slot slots[0];
} PACKED;
extern struct pir_header *PirAddr;
#define PIR_SIGNATURE 0x52495024 // $PIR
#endif