blob: 791f1a3a77729b5bda215ee2b67f7ef040b12612 [file] [log] [blame]
#include "platform.h"
__FLASHROM_ARCH__