blob: 745fd38560f36795c72f7072e337be8c4dd99ece [file] [log] [blame]
Furquan Shaikh06cd9032016-12-14 12:10:21 -08001config BOARD_GOOGLE_POPPY
2 bool "Poppy"