blob: 815d6f74936b252d9bbd8ae35c1e4da0dc973405 [file] [log] [blame]
Category: eval
ROM protocol: SPI
Flashrom support: y