blob: 3969392d444769b89b312f78bf78198a2a45e346 [file] [log] [blame]
subdirs-$(CONFIG_SOUTHBRIDGE_RICOH_RL5C476) += rl5c476